Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών / Ammendement of the Greek Law Decree 3196/2003 on Ministers’ Penal Liability

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3961
Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη
των Υπουργών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 1 παραγράφονται σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112
του Ποινικού Κώδικα. Η προθεσμία της παραγραφής
αναστέλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέ−
πονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 3 του Ποινι−
κού Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο
διαρκεί η βουλευτική περίοδος, κατά τη διάρκεια της
οποίας τελέστηκε η πράξη και β) όσο ισχύει η απόφα−
ση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναστολή της
ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή της κύριας διαδι−
κασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο
5 του άρθρου 6.»

Συνέχεια … ΦΕΚ A’ 97/29 Απριλίου 2011 … www.et.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s