H FATF δημοσιεύει τρία νέα έγγραφα (11/30)

11 Ιουλίου 2011

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) δημοσίευσε τέλος Ιουνίου 2011 τρία σημαντικά έγγραφα σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το πρώτο αφορά την σχέση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του αποκλεισμού από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τιτλοφορείται  “Guidance on Anti Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion“.

Το δεύτερο έγγραφο αφορά την αναθεώρηση των προτύπων εκ μέρους της FATF και αποτελεί το δεύτερο κείμενο διαβούλευσης στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων του σώματος.

Το τρίτο έγγραφο αφορά τον εντοπισμό δικαιοδοσιών με στρατηγικά ελλείματα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τιτλοφορείται “FATF identifies jurisdictions with strategic deficiencies“.

Α) Καθοδήγηση στα Μέτρα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Χρηματοπιστωτική Ένταξη

Η καθοδήγηση αφορά μ.ά. την χρηματοπιστωτική ένταξη δηλαδή την εξασφάλιση ότι οι ανερχόμενες, οι αναπτυσσόμενες και οι μη ελκυστικές αγορές δεν θα αποτελέσουν στόχους στο πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Η καθοδήγηση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των προτύπων της  FATF του 2003. Επηρρεάστηκε από τα συμπεράσματα των διαδικασιών αξιολόγησης που άρχισαν το 2005. Στόχος του εγγράφου δεν υπήρξε η συνέχιση ενός διαλόγου σχετικά με το περιεχόμενο των προτύπων αλλά η εξέταση των υφιστάμενων απαιτήσεων που αφορούν τη διασύνδεση μεταξύ των πολιτικών AML/CFT και του στόχου της χρηματοπιστωτικής ένταξης. Για τους λόγους αυτούς στο έγγραφο δεν παρατίθεται η τελευταία αξιολόγηση των προτύπων της FATF, παρά τις όποιες επιμέρους αναφορές στο έργο της.

Σημείωμα για την Χρηματοπιστωτική Ένταξη/Αποκλεισμό

Η χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός υπονομεύει την απαοτελεσματικότητα του κανονιστικού καθεστώτος AML/CFT. Εφεξής στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εθνικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  το εθνικό επίπεδο της (επίσημης) χρηματοπιστωτικής ένταξης όπως και κάθε πρωτοβουλία για την βελτίωση της κατάστασης. Οι ανεπιθύμητες και αποκλεισμένες ομάδες που λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το έγγραφο συμπεριλαμβάνουν άτομα χαμηλού εισοδήματος, κατοίκους αγροτικών περιοχών και μη καταγεγραμμένα άτομα. Παρόλο ότι λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία τόσο σε αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες χώρες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες στις οποίες οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες.

Το κοινό-στόχος:

Δύο είναι τα είδη του κοινού-στόχος:

  • οι ρυθμιστές AML/CFT με καθήκοντα εφαρμογής των προτύπων της FATF συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αποστολή για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής ένταξης και
  • οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα σε μειονεκτούντες και λοιπές ευαίσθητες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χαμηλού εισοδήματος ή μη καταγεγραμμένων ατόμων τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και δικαιοδοσίες.

Η κατάσταση χρηματοοικονομικού αποκλεισμού

Περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ενηλίκων δεν έχει πρόσβαση σε πιστώσεις, ασφάλεια, αποταμιευτικούς λογαριασμούς και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα οξύνεται αν συνυπολογιστούν και οι άνθρωποι που ζουν με λιγότερα από δύο δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, ένα ελάχιστο και μη σταθερό εισόδημα.

Β) Η Αξιολόγηση των Προτύπων από τη FATF

Οι Συστάσεις της FATF (40 + 9) έχουν εφαρμοστεί ήδη σε περισσότερες από 180 χώρες και αναγνωρίζονται ως τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος αμοιβαίων αξιολογήσεων και πλέον θα ξεκινήσει μια διετούς διάρκειας αξιολόγηση με επίκεντρο τα ζητήματα που εντοπίστηκαν.

Τον Οκτώβριο 2009 η ολομέλεια της FATF Plenary συμφώνησε σε έναν κατάλογο ζητημάτων με τα οποία θα ασοληθεί ο τέταρτος γύρος αξιολογήσεων σε χρονικό βάθος διετίας. Για το λόγο αυτό έλαβε χώρα κατά τον Οκτώβριο 2010 διαβούλευση στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα εξής: η προσέγγιση στάθμισης κινδύνου (risk based approach), η δέουσα επιμέλεια έναντι του πελάτη (customer due diligence) ιδιαίτερα σχετικά με τα νομικά πρόσωπα και τις σχετικές δικαιοπραξίες, οι ασφάλειες ζωής, τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Politically Exposed Persons), η εξάρτηση από τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο των χρηματοικονομικών ομίλων, φορολογικά εγκλήματα ως βασικό (προηγούμενο) έγκλημα, ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων και η χρησιμότητα των Εκθέσεων της FATF.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Ιουνίου 2011 υπήρξε μια δεύτερη φάση της αξιολόγησης η οποία αφορούσα θέματα όπως: Πραγματική ιδιοκτησία (Beneficial Ownership), Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Politically Exposed Persons), ασφάλεια στοιχείων (data protection) και ιδιωτικότητα (privacy), SRV11 και ηλεκτρινική μεταφορά κεφαλαίων, διεθνή συνεργασία, η επάρκεια της εφαρμογής των προτύπων της FATF και ο ρόλος και η λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Financial Intelligence Units-FIUs). Τα ζητήματα αυτά αποτελούν και το αντικείμενο του εγγράφου διαβούλευσης της FATF. Οποιοδήποτε σχόλιο μπορεί να αποστέλλεται στη Γραμματεία της FATF μέχρι Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 στο e-mail: fatf.consultation@fatf-gafi.org

Γ) 27 Ιουνίου 2011: η FATF ταυτοποιεί δικαιοδοσίες με στρατηγικά ελλείματα

Πρόκειται για επικαιροποίηση σχετικού εγγράφου του Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.

Αναγνωρίζοντας ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός η FATF σημειώνει ότι συνεργάζεται για την επιβολή βελτιώσεων με τις κυβερνήσεις των παρακάτω χωρών: Angola, Antigua και Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Mongolia, Morocco, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Trinidad και Tobago, Ukraine, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe και Ελλάδα. Το São Tomé and Príncipe συνεχίζει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Μπορείται να το αναζητήσετε στη διεύθυνση: http://goo.gl/rpwZB

cpa audit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s