Anti-Money Laundering and Corruption Training, Compliance & Research

Εκπαίδευση, Συμμόρφωση & Έρευνα στην Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και στη Διαφθορά

Εισαγωγικά

Η καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αφορά ένα ευρύ φάσμα τόσο της οικονομικής πολιτικής όσο και της πολιτικής ασφάλειας.

Σχετικά με την οικονομική πολιτική:

Προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Διαφάνεια – Διαφθορά – Δημόσια Έσοδα – Ανταγωνισμός

Η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει αποκτήσει νέα απαξία δεδομένου ότι στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων έχει δοθεί για πολιτικούς, θεσμικούς και οικονομικούς λόγους απόλυτη προτεραιότητα. Κατά συνέπεια τα μέτρα αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πρόκειται να έχουν άμεσες επιδράσεις σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομικής ζωής.

Σχετικά με την πολιτική ασφάλειας:

Την Εσωτερική Ασφάλεια

Η Εσωτερική Ασφάλεια αποτελεί λόγω  της επικαιρότητας αλλά και λόγω της διεθνούς μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν οι δυτικές χώρες θέμα πρώτης προτεραιότητας για την ελληνική κοινή γνώμη. Βρίσκεται δε σήμερα, στο ρευστό μεταδιπολικό διεθνές περιβάλλον, ολοένα και εντονότερα στο προσκήνιο, αφορώντας τόσο την ανεξέλεγκτη και διαπλεκόμενη δράση στοιχείων της εθνικής και διεθνούς τρομοκρατίας, των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών καθώς εθνικού και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η Πολιτική Εσωτερικής Ασφαλείας αποσκοπεί στην αποσόβηση της υπονόμευσης (subversion) της Εθνικής Ασφαλείας εκ των έσω.

Την Εξωτερική Ασφάλεια

Η οικονομική και πολιτική επιρροή που ασκεί το οργανωμένο έγκλημα εμπεριέχει κινδύνους αποσταθεροποίησης και αποτελεί έναν υπαρκτό και άμεσο κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια της χώρας.

Εκτίμηση της Κατάστασης στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αποτελεί για την Ελλάδα αλλά και για τη διεθνή κοινότητα ζήτημα υψίστης προτεραιότητας δεδομένου ότι οι παρεμβολές του φαινομένου αφορούν τόσο την οικονομική διάσταση τα οικονομικά μεγέθη (μακροοικονομικά μεγέθη, δημόσια έσοδα, ανταγωνισμός, διαφθορά) όσο και την εσωτερική ασφάλεια (Homeland Security) με τον «πόλεμο κατά των εσωτερικών εχθρών και της τρομοκρατίας».

Η απουσία ΑΕΙ από την εκπαίδευση στα ζητήματα αυτά είναι γενικότερο φαινόμενο. Σε διεθνές επίπεδο (ενδεικτικά Η.Π.Α., Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) η εκπαίδευση των αποδεκτών της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος του ιδιωτικού τομέα αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης ιδιωτικών εταιρειών συμβούλων και εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών οργανισμών.

Η Ομάδα Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΑMLΑTF)

Ενόψει των παραπάνω το πεδίο της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προσφέρει γα ένα οικονομικό Πανεπιστήμιο μία μοναδική ευκαιρία έρευνας, εξασφάλισης πόρων μέσω παροχής υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών γνώσεων και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μοναδικών στην Ελλάδα και προβολής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η δραστηριοποίηση του GEOLAB του Ιόνιου Πανεπιστημίου στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος γίνεται μέσω μίας μονάδας  Έρευνας και Εκπαίδευσης υψηλής εξειδίκευσης που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις “Αριστείας” (“Excellence”) των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η Ομάδα λειτουργεί ως οργανικό τμήμα του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων GEOLAB του ΤΞΓΜΔ του Πανεπιστημίου.  Οι πρωτοποριακές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του GEOLAB του δίνει ηγετική θέση στα ζητήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφάνειας και διαφθοράς θέτοντας, πριν από κάθε άλλο, πρότυπα (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης στα ζητήματα αυτά σε ελληνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Πεδία Δράσης και Προσφερόμενες Υπηρεσίες της ΑMLΑTF

(1) ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

 • Ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών – ετήσια Έκθεση για την κατάσταση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος στην Ελλάδα
 • παροχή στρατηγικής πληροφόρησης σε κυβερνητικά όργανα και υπηρεσίες για την εθνική καταπολέμηση του (οικονομικού) οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
 • συνδρομή στον εντοπισμό και την άντληση διαφεύγουσας φορολογικής ύλης,
 • καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά
 • υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού των αποδεκτών του Ν. 2331/1995 (χρηματοπιστωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες κλπ.) και της αξιοποίησης των σχετικών αναφορών,
 • καταπολέμηση της τρομοκρατίας (βλ. χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων),
 • ανάληψη ρόλου παρατηρητηρίου για τις προπεριγραφείσες ασύμμετρες απειλές στον γεωγραφικό χώρο της ελληνικής σφαίρας άμεσων συμφερόντων (Νοτιανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Μέση Ανατολή),
 • συνδρομή στην άσκηση μίας αποτελεσματικής ελληνικής οικονομικής διπλωματίας.

(2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • μαθήματα και σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • μαθήματα και σεμινάρια για κάθε κατηγορία των αποδεκτών της νομοθεσίας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: στελέχη τραπεζών, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες, εμπόρους αντικών, κοσμηματοπωλών, εμπόρους αυτοκινήτων κλπ.,
 • μαθήματα και σεμινάρια για στελέχη των παραπάνω κατηγοριών από τις όμορες βαλκανικές χώρες στην αγγλική γλώσσα,
 • μαθήματα και σεμινάρια για στελέχη των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών
 • εξειδικευμένη παροχή πληροφοριών και σύνταξη μελετών για τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες (οικονομικές, τελωνιακές, διωκτικές, πληροφοριών κλπ.) και για εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και γενικά αποδέκτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος),
 • δημοσίευση και πώληση προϊόντων τεχνογνωσίας στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για την ελληνική αγορά αλλά και για την αγορά των όμορων βαλκανικών χωρών και των αραβικών χωρών του Κόλπου (βιβλία, εγχειρίδια, έντυπα, λογισμικό, e-learning κ.ο.κ.),
 • παροχή δυνατότητας στους πολίτες για ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο αλλά και συνδρομής τους στην συλλογή στοιχείων και πληροφοριών άμεσα μέσω μίας πλήρους και εύχρηστης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο,
 • υποστήριξη της εθνικής εκπροσώπησης στους σχετικούς με την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς (ενδεικτικά βλ. F.A.T.F. του Ο.Ο.Σ.Α.),
 • υποστήριξη και συνδρομή στη σύνταξη τυχόν αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών νομοθετημάτων ή τροποποιήσεων.

Σταύρος Κάτσιος, Καθηγητής

Διευθυντής GEOLAB

director@geolabinstitute.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s