Ανακοίνωση FATF για δύο μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες

Παρίσι, 22 Οκτωβρίου 2010 – H Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force -FATF) αποτελώντας το παγκόσμιο φορέα θέσπισης  προτύπων για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (money laundering) και καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (financing of terrorism) (AML/CFT). Με στόχο την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους ML/FT και την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα AML/CFT, η FATF ταυτοποίησε δικαιοδοσίες που εμφανίζουν στρατηγικά ελλείμματα. και μαζί με περιφερειακούς φορείς κατά το πρότυπο της FAT (FATF-style regional bodies-FSRBs), εργάζεται για να αντιμετωπίσει αυτά τα ελλείμματα που απειλούν την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η FATF και τα FSRBs θα συνεχίζουν τα συνεργάζονται με τις παρακάτω εθνικές δικαιοδοσίες και να συντάσσουν αναφορές σχετικά με την πρόοδο στην αντιμετώπιση των εξακριβωθέντων αδυναμιών.

1. Δικαιοδοσίες υποκείμενες σε πρόσκληση της FATF προς τα μέλη της και προς άλλες δικαιοδοσίες για εφαρμογή αντίμετρων με στόχο την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις συνεχιζόμενες σοβαρές απειλές του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF) προερχόμενες από τη δικαιοδοσία:
Iran (Ιράν)
2. Δικαιοδοσίες με στρατηγικά AML/CFT ελλείμματα που δεν έχουν ασπαστεί κάποιο σχέδιο δράσης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη FATF γαι την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων ήδη από τον Οκτώβριο 2010. ΗFATF καλεί τα μέλη της να λάβουν υ΄πόψη τις απειλές που προέρχονται από τις ελλείψεις που έχουν σχέση με την παρακάτω περιγραφόμενη δικαιοδοσία:
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Β. Κορέα)
Advertisements